Bore Da,

Rydym yn falch o roi gwybod ichi fod yr arolwg gwirfoddolwyr: dysgu gwersi o'r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru wedi mynd yn fyw heddiw, a bydd ar agor am 6-8 wythnos (tan w/c 7 Gorffennaf).

Gellir ymweld a’r arolwg ar y dolen isod:

https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162072332977

Mae'r arolwg ar-lein yn anhysbys, ac mae'n cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Mae yna hefyd opsiynau i'w cwblhau dros y ffôn / post ac yn Gymraeg, os oes angen. Cyflwynir yr arolwg gan Strategic Research and Insight, ar ein rhan.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech helpu i rannu dolen yr arolwg ar draws eich rhwydweithiau, a rhwydweithiau gwirfoddolwyr i'n helpu i gyrraedd ystod eang o wirfoddolwyr ledled Cymru, neu rannu gydag unrhyw un sydd wedi cefnogi eu cymuned / wedi rhoi o'u hamser yn rhydd i helpu eraill yn ystod y pandemig.

 

Mae croeso i chi ail-rannu / ailddefnyddio unrhyw un o'n cyfryngau cymdeithasol ICC - os yw'n ddefnyddiol

 • ICC trydar @IechydCyhoeddus

Mae ein timau cyfathrebiadau hefyd wedi paratoi fideo byr y gellir ei ddefnyddio i'w rannu ar gyfryngau cymdeithasol:

 • Gellir lawrlwytho'r fideo yma:

Cymraeg: https://vimeo.com/publichealthwales/download/548028124/9a4a2a8c5c

Rydym wedi paratoi briff byr am yr arolwg ar ein tudalennau Ymchwil a Datblygu, ar gyfer unrhyw un a allai fod angen mwy o wybodaeth, y gallwch ddod o hyd iddo ar y dolenni isod:

 

Mae ICC hefyd wedi cyhoeddi stori newyddion byr ar ein gwefan, sydd ar gael ar y dolenni isod:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Lucia This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diolch yn fawr am eich help ymlaen llaw,

Dymuniadau gorau,

Lucia

Good Morning,

We are pleased to let you know that the volunteers survey:  Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey has gone live today, and will be open for 6-8 weeks (until w/c 7th July).

The survey can be accessed on the link below:

https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162072332977

 

The online survey is anonymous, and takes around 15 minutes to complete. There are also options for completion via telephone/postal and in Welsh, if required. The survey is delivered by Strategic Research and Insight, on our behalf.

We would be very grateful if you could please help share the survey link across your networks, and volunteer networks to help us reach wide range of volunteers across Wales, or share with anyone who has supported their community/given up their time freely to help others during the pandemic.

 

Please feel free to reshare/reuse any of our PHW social media- if helpful.

 • PHW twitter  @PublicHealthW

Our comms teams has also prepared a short video that can be used to share on social media:

We have prepared a short brief about the survey on our R&E pages, for anyone who may require more information, which you can find on the links below: 

PHW has also published a short news story on our website, accessible on the links below:

Should you have any questions, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Many thanks for your help in advance,

Best Wishes,

Lucia

Please find attached new Keep Wales Safe assets detailing the changes to Welsh Government guidelines due to be introduced tomorrow. 

CYM

O heddiw, mae caffis, tafarndai a bwytai yn cael ailagor dan o.

Mae hyd at 6 o bobl o wahanol aelwydydd yn cael bwcio.

Defnyddiwch ap Covid-19 y GIG i fewngofnodi #DiogeluCymru.

ENG

From today, cafes, pubs and restaurants can reopen indoors.

Up to 6 people from different households can book a table.

Please check in to the NHS Covid-19 app when you visit to #KeepWalesSafe.

We are aware of misinformation circulating around a variety of subject matters, so we have a new suite of assets aimed at myth busting, covering topics such as face coverings, vaccinations and COVID-19 vs flu.

 As we continue to move forward with further easing of restrictions we share the latest Keep Wales Safe calendar marker
outlining the latest changes in place this week.

 

Suggested copy-rule of 6/hospitality:

From Saturday 24 April, 6 people from any number of households will be able to meet up outdoors.

We have also confirmed that outdoor hospitality will be able to reopen from Monday 26 April.

More information here:

https://gov.wales/outdoor-hospitality-given-go-ahead-reopen-and-rules-mixing-outdoors-relaxed-wales

O ddydd Sadwrn 24 Ebrill, bydd 6 o bobl o unrhyw aelwyd yn gallu cwrdd yn yr awyr agored.

Rydym hefyd wedi cadarnhau y bydd lletygarwch awyr agored yn gallu ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill.

Mwy o wybodaeth yma

https://llyw.cymru/lletygarwch-awyr-agored-yn-cael-caniatad-i-ailagor-ar-rheolau-ar-gymysgu-yn-yr-awyr-agored-yn-cael

One day we won’t have to keep our distance. Soon we’ll see everyone smile.  

Let’s keep it up. 

Longer form copy

Coronavirus is still here and it’s going to need a big team effort for us to live alongside it safely. This hasn’t been an easy time for anyone and coronavirus has really changed our lives. We’ve all got a reason to keep doing our bit to stop the spread of coronavirus so we can get life going again. We all have a part to play, by thinking every day about what we should do, rather than what we can do, to protect lives, livelihoods and our ways of living. More information: https://gov.wales/together-well-keep-wales-safe

Mae’r coronafeirws yn dal i fod yma, a bydd angen i ni weithio gyda’n gilydd er mwyn gallu byw ochr yn ochr â’r feirws hwn yn ddiogel. Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, ac mae’r coronafeirws wedi newid ein bywydau. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae, drwy feddwl bob dydd am beth y dylem ei wneud, yn hytrach na beth y gallwn ei wneud, i ddiogelu bywydau, bywoliaethau a’n ffordd o fyw. Mwy o wybodaeth ar: https://llyw.cymru/diogelu-cymru-gydan-gilydd

 

KEEP WALES SAFE

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen announces the death of her beloved husband,

His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle.

 • Further announcements will be made in due course.
 • The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

1921 – 2021

Friday, 9 April 202

 

Keep Wales Safe Campaign

12th  April will mark the latest milestone in changes to guidance across Wales

 • Full return to schools and colleges
 • Universities can reopen
 • All shops can reopen
 • Close contact services resume
 • Travel in and out of Wales permitted

We are excited to announce the launch of Caru Cymru – our biggest ever initiative
to eradicate litter and waste.

Caru Cymru (a Welsh phrase meaning ‘Love Wales’) aims to inspire everyone to take action
and care for the environment.

Our new movement will not just focus on cleaning up, it will address stopping litter from happening in the first place.

What will be happening?

Keep Wales Tidy will be working in partnership with every local authority in Wales and Cardiff University’s behaviour change team. Together, we will be trialling a range of new and innovative solutions to tackle roadside, fast-food and marine related litter, improve air quality and eliminate single use plastic.

Keep Wales Tidy project officers will be working closely with local authorities to develop ‘action plans’ that target specific issues and hotspots. They will also continue to support communities to take action by:

 • Running awareness and behaviour change campaigns to prevent further issues.
 • Helping to form new community groups.
 • Working with the council to identify and establish new litter picking hubs.
 • Supporting new and existing Litter Champions.

How can you get involved?

 • Share what you’re doing to look after your Green Flag site and your local environment using #CaruCymru on social media.
 • Act now to cut single-use plastic! Make the switch from disposable to reusable.

Register for Spring Clean Cymru (28 May – 13 June) and join our million mile mission

You can find out more about Caru Cymru by visiting our brand-new hub.

Caru Cymru hub

By everybody working together to create a clean and safe environment, we can build stronger, healthier communities and make a positive difference to our planet.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o gyhoeddi achlysur lansio Caru Cymru – ei fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Bydd ein mudiad newydd yn canolbwyntio ar lanhau, ond bydd hefyd yn mynd i’r afael ag atal sbwriel rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio mewn partneriaeth â phob awdurdod lleol yng Nghymru a thîm newid ymddygiad Prifysgol Caerdydd. Gyda’n gilydd, byddwn yn rhoi ystod o atebion newydd ac arloesol ar brawf i fynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd, sbwriel bwyd brys ac yn ymwneud â’r môr, gwella ansawdd aer a dileu plastig untro.

Bydd swyddogion prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i ddatblygu ‘cynlluniau gweithredu’ sydd yn targedu materion penodol ac ardaloedd lle mae problemau. Byddant hefyd yn parhau i gefnogi cymunedau i weithredu trwy:

 • Gynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a newid ymddygiad i atal problemau pellach.
 • Helpu i ffurfio grwpiau cymunedol newydd.
 • Gweithio gyda’r cyngor i nodi a sefydlu hybiau codi sbwriel newydd.
 • Cefnogi Arwyr Sbwriel newydd a phresennol.

Y weledigaeth ar gyfer Caru Cymru yw y bydd yn dod yn naturiol i bobl wneud y peth iawn, o fynd â’u sbwriel gartref a glanhau ar ôl eu ci, i ailgylchu ‘wrth fynd’, ailddefnyddio ac atgyweirio.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

 • Rhannwch yr hyn yr ydych yn ei wneud i ofalu am eich safle Baner Werdd a’ch amgylchedd lleol gan ddefnyddio #CaruCymru ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gweithredwch nawr i leihau plastig untro! Newidiwch o untro i amldro.

Cofrestrwch ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru (28 Mai – 13 Mehefin) ac ymunwch â’n menter miliwn o filltiroedd

Gallwch ganfod mwy am Caru Cymru trwy fynd i’n hyb newydd sbon

Caru Cymru hub

Trwy gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.

Keep Wales Safe Campaign

Please be aware of scams surrounding the Vaccines.

Cardiff Council are changing the waste and recycling collection days to provide a better service that’s
more efficient and cost effective in the long term.

From Monday 22nd February you may have a change to the day, week or time your collections take place.

Cardiff Council’s annual Budget Consultation 2021/22. 

The consultation has already launched and closes on  10th February.

The results of the survey are key in the planning and delivery of council and partner services.  We therefore want to ensure that our population
 and service users are as well represented as possible. 

Ask Cardiff is an annual survey undertaken by Cardiff Council. The survey gives people living and working in Cardiff and those visiting the city the chance to share their experiences of public services: the good experiences and where things could be improved.

Hi Tom,

Many thanks for your perseverance! We were eventually able to build and plant the Butterfly Garden and very impressive it looks too! The plants and saplings are very strong and look good in the raised planter and trellis provided.

Arrangements for Remembrance Sunday

Remembrance Sunday 8th November 2020 falls within the 'firebreak lockdown', in light of COVID-19 regulations and with the safety of residents in mind it has now been necessary to scale down Old St Mellons Community Council 2020 Remembrance Sunday Commemorations.

There will be no church service and no parade, but a brief service will be held at the War Memorial on Newport Road at 12 midday. The service will be led by Rev. Andy Christofides of St. Mellons Baptist Chapel.

We are asking that only those who would normally lay wreaths should attend to minimise risk to the public.

We have taken advice from South Wales Police and have consulted Welsh Government Guidelines on this matter.

Clerk to Old St. Mellons Community Council
3rd November 2020