Click here for English

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ffeithluniau sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd effaith newid yn yr hinsawdd ar iechyd a llesiant poblogaeth Cymru, ac i gefnogi cyrff cyhoeddus a busnesau i gymryd camau i fynd i'r afael ag unrhyw effeithiau.

Wedi'i lansio i gyd-fynd â Chynhadledd y Partïon 26 (COP26), mae'r ffeithluniau'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng yr amgylchedd naturiol ac iechyd, y grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt a rhai o effeithiau allweddol iechyd a llesiant newid yn yr hinsawdd a'r grwpiau poblogaeth hynny y gellid effeithio arnynt.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo yn ei gynllun hirdymor i weithio gyda'n partneriaid i baratoi ar gyfer effaith ddisgwyliedig ac annisgwyl newid yn yr hinsawdd yng Nghymru ac ymateb i hyn. Fel rhan o’n cyfraniad, mae'r Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd (WHIASU) wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau partner gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Adfywio Cymru a Llywodraeth Cymru, ar Asesiad o'r Effaith ar Iechyd (HIA) Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru. Mae'r ffeithluniau'n rhan o'r gwaith hwn sy'n mynd rhagddo a'i nod yw sicrhau bod gan sefydliadau a Chyrff Cyhoeddus yng Nghymru y dystiolaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gynllunio ar gyfer yr effeithiau iechyd a llesiant ar bobl a chymunedau a ddaw yn sgil newid yn yr hinsawdd ac ymateb hyn.

Gellir eu lawrlwytho yma ynghyd â'r cyfeiriadau a ddefnyddiwyd i greu'r ffeithluniau.

English Version

Public Health Wales has published a series of infographics highlighting the importance of climate change impacts on the health and wellbeing of the population of Wales, and to support public bodies and businesses to take action to address any impacts.

Launched to coincide with the Council of Parties 26 (COP26), the infographics focus on the relationships between the natural environment and health, the population groups affected and some of the key health and wellbeing impacts of climate change and those population groups who could be affected.

Public Health Wales (PHW) has committed in its long term plan to work with our partners to prepare for, and respond, to the expected and unexpected impact of climate change in Wales. As part of our contribution, the Wales Health Impact Assessment Support Unit (WHIASU) has been working with partner agencies including Natural Resources Wales, Renew Wales and Welsh Government, on a Health Impact Assessment (HIA) of Climate Change in Wales.

The infographics are part of this work which is ongoing and aims to ensure that organisations and Public Bodies in Wales have the evidence and information they need to plan for and respond to the health and wellbeing impacts on people and communities that climate change will bring.

The infographics can be downloaded here along with the references used to create the infographics.